مجموعه سدید ماهان مفتخر به دریافت استاندارد ISO9001:2008 (سیستم مدیریت کیفیت) پس از پیاده سازی الزامات این استاندارد شده است.
همچنین استاندارد زیست محیطی ISO14001:2004  و استاندارد OHSAS 18001:2008 (سیستم ایمنی و بهداشت شغلی) نیز در کارنامه درخشان این گروه تولیدی به چشم می خورد.